Regulamin Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin KU AZS US do pobrania

1.Uczestnictwo w treningach sekcji KU AZS US jest możliwe dla wszystkich studentów
i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, pod warunkiem posiadania aktualnej
legitymacji AZS oraz zgody trenera danej sekcji.
2. Harmonogram treningów sekcji KU AZS US dostępny jest na stronie internetowej
Klubu.
3. Sekcje KU AZS US objęte regularnymi treningami uczestniczą w rozgrywkach
Akademickich Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego prowadzonych przez
Organizację Środowiskową AZS Szczecin oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski
pod egidą Zarządu Głównego AZS. Osobą odpowiedzialną za udział we
współzawodnictwie jest trener danej sekcji.
4. Osoby, które chcą reprezentować Uniwersytet Szczeciński w rozgrywkach
Akademickich Mistrzostwach Polski w dyscyplinach sportu nie objętych regularnymi
treningami, zobowiązane są złożyć wniosek pisemnie lub mailowo do Zarządu KU AZS
US w celu uzyskania akceptacji i zapoznania się z warunkami udziału w AMP. Wniosek
należy złożyć co najmniej 2 tygodnie przed terminem zgłoszenia wstępnego,
określonego przez organizatora zawodów. Szczegółowy harmonogram AMP dostępny
jest na stronie www.ampy.pl.
5. Wybór bazy noclegowej i wyżywienia podczas Akademickich Mistrzostw Polski należy
do kompetencji trenera danej sekcji KU AZS US. Każdorazowo należy dążyć do
zmniejszenia kosztów i uzyskać zgodę Zarządu Klubu. W przypadku udziału w AMP
w dyscyplinie sportu nieujętej w regularnie trenujących sekcjach, wyboru dokonuje
Zarząd Klubu.
6. Każdy uczestnik Akademickich Mistrzostw Polski, reprezentujący KU AZS US w
dyscyplinach nieobjętych treningami sekcji, zobowiązany jest złożyć pisemną
deklarację udziału w zawodach, najpóźniej do dnia zgłoszenia ostatecznego,
określonego przez organizatora zawodów. W przypadku braku udziału uczestnika w
AMP z jego winy, KU AZS US ma prawo obciążyć uczestnika poniesionymi kosztami
(opłata za udział, koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia).
7. Baza danych dotycząca miejsc noclegowych i wyżywienia w miastach organizujących
turnieje Akademickich Mistrzostw Polski jest dostępna dla trenerów KU AZS US u
członków Zarządu Klubu.
8. Kwestie związane z bieżącymi problemami w danej sekcji KU AZS US należy
próbować rozwiązać wewnątrz sekcji, z udziałem trenera. W dalszej kolejności można
zgłosić sprawę pisemnie lub mailowo do Zarządu KU AZS US.
9. W kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem KU AZS US oraz w sprawach
nieujętych w regulaminie decyduje Zarząd Klubu na mocy podejmowanych uchwał.
10. Regulamin wchodzi w życie wraz z początkiem roku akademickiego 2021/22